Επαγγελματίες: Απαλλαγή Απο ΦΠΑ

Επαγγελματίες: Απαλλαγή Απο ΦΠΑ

Επαγγελματίες: Απαλλαγή Απο ΦΠΑ.

Οι   ελεύθεροι επαγγελματίες οι γεωργοί και οι επιχειρηματίες που προχωρούν στην έναρξη των εργασιών έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν. Στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων και να απαλλαγούν από τον ΦΠΑ.

Οι νέοι επαγγελματίες που θα υπαχθούν σε αυτό το ειδικό καθεστώς δεν θα υποβάλουν δηλώσεις ΦΠΑ. Και στην τιμολόγια πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών που θα εκδώσουν θα φέρουν την ένδειξη «χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας».

 Ωστόσο, εάν εντός του έτους υπερβούν το όριο του ποσού των 10 000 ευρώ που προβλέπεται στο καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Τότε υποχρεωτικά θα μεταφερθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους.

Για παράδειγμα, ο οικονομολόγος κάνει έναρξη εργασιών στο Δ.Ο.Υ. την 1η Φεβρουαρίου 2019.

Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων και να απαλλαγεί από τον καθεστώς ΦΠΑ. Στις 20 Σεπτεμβρίου 2019, ο οικονομολόγος εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ύψους 10.200 ευρώ.

 Το ποσό αυτό, των 10.200 ευρώ, πρέπει να επιβαρυνθεί με τον ΦΠΑ. Και ταυτόχρονα ο οικονομικός αναπληρωτής υποχρεούται να υποβάλει στο Δ.Ο.Υ. δήλωση αλλαγών για την υπαγωγή του στο καθεστώς κανονικού. Η υπαγωγή στο καθεστώς ισχύει από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019.

Με την ευκαιρία των πρόσφατων αλλαγών που έγιναν στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων, είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ.

Και η καταβολή του φόρου αυτού, ανεξαρτήτως της κατηγορίας λογιστικών βιβλίων που τηρούν. Οχι μόνο για τους υποκειμένους οι οποίοι κατά το παρελθόν φορολογικό έτος πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις αγαθών και παροχών υπηρεσιών. Μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, αλλά και για τους νέους υποκείμενους. Οι οποίοι με την υποβολή της δήλωσης έναρξης των εργασιώνοι οποίοι επιθυμούν την ένταξη στο καθεστώς αυτό.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων δεν ασκούν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους. Δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ και στα λογιστικά στοιχεία (τιμολόγια κ.λπ.). Που εκδίδουν υποχρεούνται να αναγράφουν σε αυτά την ένδειξη «χωρίς προστιθέμενη αξία – απαλλαγή μικρών επιχειρήσεων άρθρο 39 ν. 2859/2000 ».

Οι αλλαγές

Οι διευκρινίσεις και οι οδηγίες για τις αλλαγές που επήλθαν στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την. 1η Ιανουαρίου 2019 παρέχονται με το γράμμα του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή. Ειδικότερα:

1. Για τον προσδιορισμό του ορίου των 10 000 ευρώ που αποτελεί το κριτήριο για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι μεταβιβάσεις ενσώματων ή άυλων αγαθών επενδύσεων καθώς και οι απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

2. Προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής των υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων από την έναρξη των εργασιών τους.

3. Η υπέρβαση του ορίου των 10.000 ευρώ. Εντός του φορολογικού έτους καθιστά υποχρεωτική τη μεταβίβαση των υποκειμένων στον κανονικό καθεστώς ΦΠΑ εντός του φορολογικού έτους.

4. Σε περίπτωση επιλογής του ειδικού καθεστώτος των μικρών επιχειρήσεων, δεν υφίσταται υποχρέωση διαμονής για δύο έτη στο εν λόγω καθεστώς.

Παραδείγματα

–   Γιατρός το 2018 έχει έσοδα από ιατρικές υπηρεσίες 4.000 ευρώ, από μελέτες 3.000 ευρώ και από παράδοση αγροτικών προϊόντων.

(π.χ. πώληση ελαιολάδου) 5.000 ευρώ. Από την 1.1.2019, με την καταχώρηση των μεταβολών έως τις 30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι για τον προσδιορισμό του ορίου των 10.000 ευρώ θα ληφθούν υπόψη μόνο τα έσοδα από γεωργικά 5.000 ευρώ. Και τα έσοδα από μελέτες 3.000 ευρώ τα οποία στο σύνολο (5.000 + 3.000 = 8.000) είναι μικρότερα από 10.000 ευρώ. Οι εισπράξεις από ιατρικές υπηρεσίες ύψους 4.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη για το όριο των 10.000 ευρώ. Διότι πρόκειται για απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους.– Εταιρεία το 2018 έχει έσοδα από την παροχή λογιστικών υπηρεσιών 9.000 ευρώ και από μίσθωση ακινήτων 3.000 ευρώ.

Το 2019, με δήλωσή τις μεταβολές έως τις 30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα από την παροχή λογιστικών υπηρεσιών 9.000 ευρώ.

Και όχι τα έσοδα από τη μίσθωση ακινήτων 3.000 ευρώ. Αφού αυτά αποτελούν πράξη εκπτώσεως χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών της (άρθρο 22 παρ. 1 περ. κστ)

–   Οικονομολόγος Το 2018 έχει έσοδα από την παροχή των υπηρεσιών του 8.000 ευρώ και παράλληλα έχει και από παράδοση αγροτικών προϊόντων.

(π.χ. πώληση ελαιολάδου και πορτοκαλιών) 1.800 ευρώ και έχει εισπράξει και μια επιδότηση αγροτική (βασική ενίσχυση) 200 ευρώ. Το 2019, με δήλωσή της για μεταβολές έως τις 30.1.2019, μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων. Επειδή κατά τον υπολογισμό του ορίου των 10.000 ευρώ λαμβάνονται υπόψη μόνο τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών 8.000 ευρώ και τα έσοδα από παράδοση αγροτικών προϊόντων 1.800 ευρώ .Η επιδότηση των 200 ευρώ δεν λαμβάνεται υπόψη, δεδομένου ότι είναι πράξη εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ.

–   Δικηγόρος κάνει έναρξη εργασιών στο Δ.Ο.Υ. την 1.2.2019. Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να εγγραφεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων.

–   Νέος γεωργός κάνει εργασίες, 1.4.2019.Από την ημερομηνία αυτή μπορεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων και να έχει απαλλαγή από τον ΦΠΑ.